ZÁRUKY

  • Zhotovitel poskytuje objednateli záruku za montáž zařízení po dobu 2 let, za jakost zařízení po dobu 5 let, pokud konkrétní výrobci zařízení neposkytnou záruční dobu delší (konkrétní záruční doby pro jednotlivé součásti díla budou stanoveny v protokolu o předání díla).

 

  • Záruční lhůta počíná běžet dnem následujícím po dni, kdy objednatel zařízení převezme. Vyloučené ze záruky jsou všechny závady, které vzniknou neodborným zásahem do zařízení nebo nedodržením návodu k obsluze.