DODACÍ PODMÍNKY

Místem dodání zařízení a provedení montáže je předmětná nemovitost na území České republiky. Realizace fotovoltaické elektrárny je rozdělena do čtyř níže uvedených fází.

 

  • Fáze č. 1:     do 14 dní ode dne úhrady 1. zálohy a ode dne předání ověřené plné moci k zastupování k veškerým právním úkonům souvisejícím se zprovozněním fotovoltaické elektrárny, provede zhotovitel podání žádosti o vydání územního rozhodnutí a stavebního povolení a podání žádosti o připojení FVE k distribuční soustavě.

 

  • Fáze č. 2:     do 30 dní od právní moci stavebního povolení nebo souhlasu stavebního úřadu a současně kladného stanoviska příslušného provozovatele distribuční soustavy, vypracuje zhotovitel projektovou dokumentaci k FVE. Tato fáze bude zakončena oznámením zákazníkovi, že byla vypracována projektová dokumentace.

 

  • Fáze č. 3:    do 90 dní od uhrazení 2. zálohy provede zhotovitel dodání a montáž zařízení fotovoltaické elektrárny a připraví její zprovoznění.

 

  • Fáze č. 4:    do 14 dní od dokončení instalace, tj. do 14 dní po předání díla na základě předávacího protokolu požádá zhotovitel o udělení licence na výrobu elektřiny a připraví podklady pro uzavření smlouvy s provozovatelem distribuční soustavy.