ZÁKONY PRO OBLAST FOTOVOLTAIKY

  • Zákon 458/2000 Sb. – zákon o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon)

 

  • Zákon 180/2005 Sb. - zákon o podpoře výroby elektřiny z obnovitelných zdrojů energie a o změně některých zákonů (zákon o podpoře využívání obnovitelných zdrojů)

 

  • Zákon 406/2000 Sb. - zákon o hospodaření energií, aktualizován na základě: 359/2003 Sb., 694/2004 Sb., 180/2005 Sb.VYHLÁŠKY A ROZHODNUTÍ

 

  • Cenové rozhodnutí Energetického regulačního úřadu č. 5/2009 ze dne 23. listopadu 2009, kterým se mění cenové rozhodnutí Energetického regulačního úřadu č. 4/2009 ze dne 3. listopadu 2009, kterým se stanovuje podpora pro výrobu elektřiny z obnovitelných zdrojů energie, kombinované výroby elektřiny a tepla a druhotných energetických zdrojů.

 

  • Vyhláška ERÚ č. 475/2005 Sb. kterou se provádějí některá ustanovení zákona o podpoře využívání obnovitelných zdrojů, v platném znění.

 

  • Vyhláška ERÚ č. 541/2005 Sb.  o pravidlech trhu s elektřinou, zásadách tvorby cen za činnosti operátora trhu s elektřinou a provedení některých dalších ustanovení energetického zákona, v platném znění.

 

  • Vyhláška ERÚ č. 150/2007 Sb.  o způsobu regulace cen v energetických odvětvích a postupech pro regulaci cen.
OSTATNÍ PŘEDPISY

 

  • Zákon č.586/1992 Sb. o dani z příjmu, upravuje možnost osvobození od daně z příjmů na 5+1 rok. Příjmy z provozu fotovoltaické elektrárny pro fyzické osoby jsou podle tohoto zákona pro fyzické osoby dle §4 písmena e), a pro právnické osoby dle §19 písmena d) osvobozeny od daně z příjmu, a to v roce, kdy byla elektrárna poprvé uvedena do provozu a v pěti letech bezprostředně následujících.

 

  • Odepisování investice – fotovoltaická elektrárna je dlouhodobým hmotným majetkem, poplatník, který je právnickou osobou může svoji investici postupně odepisovat. Fotovoltaická elektrárna patří dle klasifikace (SKP – Standardní klasifikace produkce) číslo 32.10.52 a to do odpisové skupiny 2. Doba odepisování je 5 let. Odpisy je možné zahájit až po době uplynutí lhůty pro osvobození od daně z příjmů.

 

  • Náklady a ztráta z minulých let – v případě, že je to pro poplatníka výhodné, je možné pro účely daňového přiznání vykazovat náklady paušálně ve výši 40% z dosažených příjmů dle zákona š.586/1992 Sb. §7 písmeno c). V případě použití paušálu propadají v daném roce odpisy, pokud v minulosti bylo odepisování zahájeno.

Vyhledávání

Porovnání fotovoltaiky v České republice a zahraničí

Zdroj dat: ERÚ

 

Graf č.1: Porovnání výkupních cen fotovoltaických systémů uvedených do provozu po 1. lednu 2009

 


Graf č.2: Srovnání výkupních cen elektřiny z FVE před rokem 2006 do roku 2010

 

Graf č.3: Vývoj počtu žádostí o připojení OZE v distribučních soustavách ČEZ + E.ON