VÝBĚR PODPORY

Každého, byť i potencionálního investora do fotovoltaického systému jistě nejvíce zajímá jakým způsobem může naložit s vyrobenou elektrickou energií a jakým způsobem jí prodat. V České republice upravuje výkup z obnovitelných zdrojů zákon č. 180/2005 Sb. a vyhlášky Energetického regulačního úřadu.

 

Zákon definuje dva druhy podpory:

  • podpora formou výkupních cen
  • podpora formou zelených bonusů

 

1. FORMA VÝKUPNÍCH CEN

V případě podpory výroby elektřiny z obnovitelných zdrojů ve formě výkupních cen má provozovatel regionální distribuční soustavy nebo provozovatel přenosové soustavy povinnost od výrobce elektřiny z obnovitelných zdrojů vykoupit veškerý objem vyrobené elektřiny z daného zdroje. Tedy veškerá vyrobená elektrická energie z fotovoltaického systému je dodávána do distribuční soustavy.

 

Výkup vyrobené elektřiny probíhá za výkupní cenu stanovenou Energetickým regulačním úřadem platnou v roce uvedení výrobny do provozu a je uplatňována po dobu její životnosti. Předpokládaná doba životnosti nové výrobny je 20 let. Zákon také hovoří o každoročním navyšování výkupní ceny o index cen průmyslových výrobců (průmyslová inflace).

 

2. FORMA ZELENÝCH BONUSŮ

Při podpoře touto formou si musí výrobce sám aktivně hledat svého odběratele, kterému svou produkci prodá. Může to být přímo konečný spotřebitel nebo obchodník s elektřinou. V tomto případě se cena skládá z položky, za kterou výrobce svou elektřinu prodá svému odběrateli a z takzvaného zeleného bonusu. Zelený bonus je jistá prémie za to, že elektrická energie byla vyrobena z obnovitelného zdroje a vyplácí jej regionální provozovatel distribuční soustavy. Zelený bonus je stejně jako výkupní cena uplatňován po dobu životnosti výrobny, tedy 20 let a jeho výši stanovuje Energetický regulační úřad.

 

3. SHRNUTÍ

U malých instalací je výkup formou zelených bonusů výhodný v tom, že výrobce může být zároveň i odběratelem a vyrobenou elektřinu sám spotřebovat. I v takovém případě má nárok na vyplacení zeleného bonusu. Výrobce tedy ušetří za nenakoupenou elektřinu od svého dodavatele a ještě k tomu je mu vyplácena tato prémie.

 

Měření vyrobené elektrické energie, na základě kterého se fakturuje zelený bonus, se provádí nezávislým cejchovaným elektroměrem v místě výrobny, výrobna se tedy nemusí propojit s elektroměrovým rozvaděčem na hranici vlastnictví. V případě že vlastní spotřeba objektu nedosahuje výkonu výrobny, jsou provozovatelé distribuční soustavy většinou ochotni přebytky vykupovat i když to není jejich povinnost a proto při připojení výrobny do distribuční sítě vymění stávající elektroměr za čtyřkvadrantní, který je schopen měřit dodávku i odběr.